488

بازگشت به تور ژاکارد لباسی
طرح: طرح تمام گل، نخ کادکا، نخ مات، طرح جغه ، طرح پر، طرح متوسط، بافت معمولی
گرماژ: (متر بر کیلوگرم)

موجودی: