635

بازگشت به تور ژاکارد لباسی
طرح: سا
گرماژ: (متر بر کیلوگرم)

با نخ کادکا حدودا هر 5 متر یک کیلوگرم میباشد

موجودی:

ردیفرنگنام محصولعرضموجودی
1 مشکی کد10 کا د کا 140cm 6 طاقه